ປະເພດຍ່ອຍ

ເລືອກປະເພດຕ່າງໆຈາກແບບເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນ. ບາງບ່ອນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈົນກວ່າລະດັບທີ່ສູງກວ່າຈະຖືກຄັດເລືອກ.

ດາວໂຫລດຫົວເລື່ອງ CSV ແຫລ່ງດາວໂຫລດ CSV

Headline data

ຕາຕະລາງນີ້ສະ ໜອງ metadata ສຳ ລັບຕົວຊີ້ວັດຕົວຈິງທີ່ມີຈາກສະຖິຕິ% country_name ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວຊີ້ວັດ SDG ທົ່ວໂລກທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຊີ້ວັດ SDG ທົ່ວໂລກສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກສະຖິຕິ% country_adjective, ຕາຕະລາງນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການແຫ່ງຊາດແລະຂໍ້ມູນ metadata ອື່ນໆ% country_adjective.

ເປົ້າ ໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ 3: ຮັບປະກັນການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງທຸກຄົນທຸກເກນອາຍຸ

ເປົ້າຫມາຍ

3.2 ຮອດປີ 2030 ສິ້ນສຸດການເສຍຊີວິດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ຂອງເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ໂດຍທຸກປະເທດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກເກີດລູກຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ຄົນຕໍ່ 12 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ ແລະ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢ່າງຫນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 25 ຕໍ່ 1.000 ຄົນທີ່ມີຊີວິດ.

ຕົວຊີ້ວັດ

3.2.2 ອັດຕາການຕາຍຂອງເນໂຕ້ (28 ວັນ) ຕໍ່ 100,000 ຄົນ

ຊຸດ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເນໂຕ້

ການປັບປຸງເມຕາເດຕາ

23 ມິຖຸນາ 2021

ການຈັດຕັ້ງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານ ວິໄລສຸກ ສີສຸລາດ

ຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍ ງານອົງກອນ

ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

ຕິດຕໍ່ຜູ້ ທຳ ງານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ໂທລະສັບຕິດຕໍ່

+856 20 55 795 043

+856 21 214 740

ອີເມວຕິດຕໍ່

vilaysooks@gmail.com

lstats@lsb.gov.la

ນິຍາມແລະແນວຄິດ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເດັກເກີດໃນປີໃດຫນຶ່ງຫຼືໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງຈະເສຍຊີວິດໃນໄລຍະ 28 ມື້ທໍາອິດສໍາເລັດຊີວິດຖ້າຂຶ້ນກັບອັດຕາການຕາຍສະເພາະອາຍຸຂອງໄລຍະເວລານັ້ນ, ສະແດງຕໍ່ 1000 ຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່.

ການຕາຍຂອງເນໂຕ້ (ການຕາຍໃນບັນດາການເກີດທີ່ມີຊີວິດໃນລະຫວ່າງ 28 ມື້ທໍາອິດສໍາເລັດ) ອາດຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນການຕາຍຂອງເດັກເກີດລູກໃນຕອນຕົ້ນ, ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 7 ມື້ທໍາອິດຂອງຊີວິດ, ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດລູກໃນຕອນທ້າຍ, ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກມື້ທີ 7 ແຕ່ກ່ອນມື້ທີ 28 ສໍາເລັດ.

ຫົວ ໜ່ວຍ ວັດແທກ

ອັດຕາສ່ວນຕໍ່ 100,000 ຄົນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ

ວິທີການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II (LSIS II) ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2017 ໂດຍLao Statistics Bureau (LSB) ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການGlobal Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) . ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກໍາໂດຍຜ່ານການວັດແທກການສໍາຫຼວດ-anthropometric ໃນຄົວເຮືອນ.

ວິທີການຕົວຢ່າງ: ສອງຂັ້ນຕອນ, ຕົວຢ່າງcluster stratified.

ສອບຖາມ:

ປະເພດການສໍາພາດ: ຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ. ການສໍາຫຼວດ MICS ໄດ້ນໍາໃຊ້Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) ເລີ່ມແຕ່ປີ 2017 ຮອບປີ 2017.

ໄລຍະທາງທົ່ງນາ: 06 ກໍລະກົດ ຫາ 06 ພະຈິກ 2017

ການແປຂໍ້ມູນ. ການນໍາໃຊ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ໂປຣແກຣມ CSPro (Census and Survey Processing System) , Version 6.3, ລວມທັງລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ອຸທິດຕົນ ຂອງ MICS. ຂັ້ນຕອນແລະໂຄງການມາດຕະຖານ2 ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ MICS ທົ່ວໂລກແລະປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການສອບຖາມ LSIS II, 2017 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAPI ໄດ້ຖືກທົດສອບໃນ Vientiane Capital ແລະ Vientiane Province ໃນເດືອນມັງກອນ. ອີງຕາມຜົນຂອງການທົດສອບ CAPI, ໄດ້ມີການດັດແກ້ໃຫ້ກັບການສອບຖາມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ການຝຶກອົບຮົມ: ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 31 ວັນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2017. ການຝຶກອົບຮົມລວມມີການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການສໍາພາດເຕັກນິກແລະເນື້ອໃນຂອງການສອບຖາມ, ແລະການສໍາພາດແບບເຍາະເຍີ້ຍລະຫວ່າງຜູ້ຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການຖາມຄໍາຖາມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຕັມສ່ວນຄັ້ງທໍາອິດໃນການສອບຖາມເຈ້ຍ, ຕິດຕາມດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAPI. ນັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມມື້ໃນການຝຶກຊ້ອມທົ່ງນາແລະມື້ຫນຶ່ງໃນການສໍາຫຼວດນັກບິນເຕັມທີ່ໃນແຂວງ Vientiane. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແມ່ນອີງໃສ່ແຜນການຝຶກອົບຮົມMICS6 ມາດຕະຖານ.

Enumerators (ຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນ) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ອຸທິດຕົນກ່ຽວກັບການວັດແທກanthropometric ແລະການທົດສອບຄຸນນະພາບນ້ໍາເປັນເວລາທັງຫມົດເຈັດມື້, ລວມທັງສາມມື້ໃນການຝຶກຊ້ອມສະຫນາມບິນແລະການສໍາຫຼວດນັກບິນ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສະຫນາມບິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງທີມງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

Fieldwork: ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍ 25 ທີມ; ແຕ່ລະຄົນປະກອບມີຜູ້ສໍາພາດສີ່ຄົນ, ຄົນຂັບລົດຫນຶ່ງຄົນ, ຜູ້ວັດແທກສອງຄົນ ແລະ ຜູ້ດູແລ. Fieldwork ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017 ແລະ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນພະຈິກ 2017. ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີແທັບເລັດທີ່ແລ່ນລະບົບປະຕິບັດການ Windows 10, ການນໍາໃຊ້ການນໍາໃຊ້ການໂອນຂໍ້ມູນ Bluetooth ສໍາລັບການດໍາເນີນງານສະຫນາມ, ເຮັດໃຫ້ການໂອນການມອບຫມາຍແລະສໍາເລັດການສອບຖາມລະຫວ່າງແທັບເລັດຂອງຜູ້ດູແລແລະຜູ້ສໍາພາດ.

ສໍາລັບວິທີການລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ.

(ລິ້ງທີ່ໄດ້ຈັດໄວ້ໃນພາກອ້າງອີງ).

ປະຕິທິນການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ

ທຸກໆຫ້າປີ, ໄລຍະເວລາເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປຈະມີແຕ່ເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນພະຈິກ 2022

ປະຕິທິນການປ່ອຍຂໍ້ມູນ

ຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກປີອ້າງອີງ, ການປ່ອຍຕົວຕໍ່ໄປຈະເປັນເດືອນພະຈິກ 2023

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ລວບລວມຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍສະຖິຕິ ປີ 2017; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແບບຍືນຍົງ (NSSDSS) 2016-2020; ແລະ ວິໄສທັດສໍາລັບປີ 2030.

ເຫດຜົນ

ອັດຕາການຕາຍໃນບັນດາເດັກນ້ອຍແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຜົນຜະລິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບຂອງເດັກ, ແລະ, ກວ້າງຂວາງກວ່າ, ສໍາລັບການພັດທະນາສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ. ເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບການເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພາະມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຕໍ່ການແຊກແຊງດ້ານສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການສັກຢາວັກຊີນ, ການປິ່ນປົວທາງການແພດຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍ.

ວິທີການ ຄຳ ນວນ

ການຄາດຄະເນແມ່ນມາຈາກການກວດກາ, ແລະການສໍາຫຼວດ. ວິທີການທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ Lao PDR ມີດັ່ງນີ້:

ສໍາມະໂນຄົວແລະການສໍາຫຼວດ: ວິທີການທາງອ້ອມແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ປະຫວັດການເກີດສະຫຼຸບ, ມີຫຼາຍໆຄໍາຖາມທີ່ຖາມຂອງແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນທີ່ມີອາຍຸສືບພັນວ່າມີເດັກນ້ອຍຈັກຄົນທີ່ນາງເຄີຍເກີດມາແລະຍັງມີຈັກຄົນຍັງມີຊີວິດຢູ່. ຈາກນັ້ນວິທີການBrass ແລະໂຕະຊີວິດແບບຈໍາລອງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນອັດຕາການຕາຍຕ່ໍາກວ່າຫ້າແລະເດັກອ່ອນ. Censuses ມັກຈະລວມເອົາຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດໃນຄົວເຮືອນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ການຄາດຄະເນການຕາຍ.

ການສໍາຫຼວດ: ວິທີການໂດຍກົງແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ປະຫວັດການເກີດຄົບຊຸດ, ມີຫຼາຍໆຄໍາຖາມລະອຽດກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດໃນໄລຍະຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ. Neonatal, post-neonatal, infant, child and under-five mortality estimates can be derived from the full birth history module.

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ການທົບທວນຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນການຢັ້ງຢືນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການແປຮູບ, ການຄິດໄລ່ຈົນຈົບແລະການພິມຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງສາຍແລະຫນ່ວຍງານຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດທີ່ສົ່ງມາສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດ SDGs ໄດ້ດໍາເນີນໄປກ່ອນການພິມຜົນ

ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງຕົວຊີ້ວັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິLao PDR ປີ 2017 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂອງສະຖິຕິທາງການ.

ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີມງານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານທົ່ງນາປະຈໍາວັນ. ການ ສໍາ ພາດ ຄືນ ໃຫມ່ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢູ່ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຫນຶ່ງ ຕໍ່ cluster. ການສັງເກດການປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບທັກສະການສໍາພາດແລະການປະຕິບັດງານແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປ. ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກ, ແຕ່ລະທີມໄດ້ຖືກຢ້ຽມຢາມຫຼາຍຄັ້ງໂດຍສະມາຊິກທີມງານຄຸ້ມຄອງການສໍາຫຼວດແລະການຢ້ຽມຢາມສະຫນາມບິນໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ສະມາຊິກທີມ ງານ UNICEF MICS.

ຕະຫຼອດການເຮັດວຽກທົ່ງນາ, ໂຕະກວດສອບສະຫນາມ (FCTs) ໄດ້ຖືກຜະລິດໃນອາທິດສໍາລັບການວິເຄາະແລະປະຕິບັດກັບທີມງານສະຫນາມ. FCTs ໄດ້ຖືກປັບແຕ່ງຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງມາດຕະຖານທີ່ຜະລິດໂດຍໂຄງການ MICS.

ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຜະລິດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

ການປະເມີນຄຸນະພາບ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນການສໍາຫຼວດແມ່ນຖືວ່າສູງເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ພ້ອມກັບອັດຕາການຕອບສະຫນອງສູງສໍາລັບທຸກກຸ່ມອາຍຸທີ່ກວມເອົາໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄດ້ຮັບມູນຄ່າສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດ SDG ນີ້.

ຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມູນແລະການແບ່ງແຍກ

LSIS ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ໄປ ເປັນ ເວ ລາ ຫ້າ ປີ ນັບ ແຕ່ ປີ 2011-2012. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບປີ 2012 ແລະ 2017.

Disaggated by Location (Urban/Rural) ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ Quintile.

ເອກະສານອ້າງອີງແລະເອກະສານ

ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດສັງຄົມLao II, 2017
https://www.unicef.org/laos/media/306/file/LSIS2017ENG.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

https://www.lsb.gov.la419]

Lao PDR Statistics Law, 2017
https://www.lsb.gov.la419]

ຕາຕະລາງນີ້ສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ metadata ສຳ ລັບຕົວຊີ້ວັດ SDG ຕາມທີ່ ກຳ ນົດໂດຍຄະນະ ກຳ ມະການສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຂໍ້ມູນ metadata ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໃຫ້ໂດຍພະແນກສະຖິຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.